Umowa najmu

Umowa najmu samochoduZawarta dnia ............................................. w..................................… pomiędzy:


1) Exodus Sp. z o.o. , z siedzibą Wierzchowice 10, 59- 180 Gaworzyce

KRS: 0000524976, NIP: 502011047, REGON: 022502730,

zwanym dalej Wynajmującym,


a


2) ...........................................................................................................zamieszkały/z siedzibą w*:


………………………………………...............................................................................................


zwanym dalej Najemcą.

§1
Przedmiot umowy najmu


1. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy marki ………...………….............

model……………...……………, wyprodukowany w roku …..….……., o pojemności skokowej

silnika wynoszącej ……..…....... [cm3] i numerze VIN nadwozia ……………..…………….…

Numer rejestracyjny pojazdu to ……………….........................................

2. Wynajmowany samochód jest zarejestrowany na terytorium RP i posiada co najmniej ubezpieczenie OC.

3. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.


§2
Okres obowiązywania umowy


1. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia …………………… do dnia ………………..,
z zastrzeżeniem pkt. 2 tego paragrafu.

2. Najem samochodu rozpoczyna się w dniu protokolarnego wydania samochodu (protokół wydania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy) i trwa do dnia określonego w pkt. 1 tego paragrafu, chyba że zajdą określone w Regulaminie okoliczności wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron.§3
Czynsz

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy,

zostaje ustalony na kwotę............. zł dziennie/......................... zł miesięcznie*(niepotrzebne skreślić)

2. Czynsz, o którym mowa w §4, będzie płatny przelewem na rachunek Wynajmującego

(nr rach……………………………………………………………………………………………..

do dnia ….….... każdego miesiąca bądź z góry za cały okres najmu w przypadku umowy trwającej krócej niż miesiąc)

§ 4

Regulamin i postanowienia końcowe


1. Szczegółowe warunki najmu pojazdu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

3. Umowa najmu zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

….......................................... …..............................................

Najemca Wynajmujący


*Niepotrzebne skreślić
REGULAMIN

najmu samochodu od spółki Exodus sp. z o.o.

§1

Przedmiot umowy najmu

1. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy, którego cechy zostają określone przez strony
w umowie Najmu.

2. Wynajmowany samochód jest zarejestrowany na terytorium RP i posiada co najmniej ubezpieczenie OC.


§2

Wydanie przedmiotu najmu

1. Najem samochodu polega na oddaniu Najemcy do użytkowania samochodu na okres obowiązywania umowy. Samochód może być eksploatowany jedynie przez Najemcę bądź przez osoby przez niego wskazane w umowie najmu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 1 Regulaminu.

2. Pojazd zostaje wydany po uprzednim jego wyczyszczeniu i wymyciu oraz zatankowaniu do pełna i w takim stanie powinien być przekazany przez Wynajmującego po zakończeniu umowy najmu.

3. Wydanie samochodu i jego zwrot po zakończeniu najmu zostaną potwierdzone pisemnym protokołem (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy najmu) zatwierdzonym przez przedstawicieli obu Stron.


§3

Zasady eksploatowania samochodu


1. W przypadku zamiaru eksploatacji samochodu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Najemca obowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego przed podpisaniem umowy najmu lub w jej trakcie jej trwania uzyskać na to zgodę Wynajmującego w formie pisemnej. Decydując się na użytkowanie auta poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Najemca godzi się na podwyższenie o …. % standardowej ceny najmu danego pojazdu.

2. W sytuacji opisanej w pkt. 1 tego paragrafu Najemca zobowiązuje się do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia.


§4

Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się do dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt bieżących drobnych napraw, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym:

a) w szczególności Najemca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do kontrolowania, uzupełniania i wymiany: oleju, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy szyb itp.

b) Najemca zobowiązany jest do sprawdzania stanu ogumienia i uzupełniania powietrza w ogumieniu;


c) Najemca zobowiązany jest do wymiany żarówek;

d) Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie paliwa zgodnego ze specyfiką silnika.

2. W przypadku zaobserwowania przez Najemcę wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym Wynajmującego, a
w przypadku gdy wady lub nieprawidłowości mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika
i powstaniu innych szkód na mieniu- także do natychmiastowego zaprzestania jego użytkowania.

3. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi pojazdu w szczególności z zaznaczeniem powiadomień na panelu (kontrolki) celem prawidłowej eksploatacji pojazdu i niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o ujawnieniu się (zaświeceniu) tych kontrolek.

4. W razie uszkodzenia Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Wynajmującym w celu ustalenia sprawcy szkody oraz w celu uzyskania odszkodowania pokrywającego w całości szkodę w Pojeździe, w szczególności zaś w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń.

5. Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu w sposób określony w umowie najmu oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Najemca zobowiązany jest także utrzymywać samochód w porządku i czystości oraz nie palić ani nie spożywać w jego wnętrzu produktów tytoniowych i alkoholowych oraz środków odurzających.

9. Najemca nie może przewozić w samochodzie zwierząt, chyba, że uzyska na to zgodę w umowie najmu.§5

Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący zobowiązany jest do:


  1. zapewnienia samochodu zastępczego w przypadku awarii lub czynności serwisowych pojazdu trwających ponad 24h, na terenie Polski. Samochód zastępczy winien być udostępniony Najemcy w ciągu 24 godzin dnia roboczego (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia przez Najemcę zapotrzebowania. Wynajmujący ma obowiązek dostarczyć samochód zastępczy do miejsca wskazanego przez Najemcę jedynie na terenie Polski i tylko w przypadku gdy za brak możliwość korzystania z pojazdu odpowiada Wynajmujący.

  2. zapewnienia pełnej obsługi serwisowej samochodu obejmującej swym zakresem okresowe przeglądy techniczne i okresowe wymagane przez producenta, sezonową wymianę opon i ich przechowywanie,


§6

Uprawnienie Wynajmującego do kontroli pojazdu

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli stanu pojazdu, w szczególności jest uprawniony do zbadania jego stanu technicznego oraz sposobu jego wykorzystywania przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu przeprowadzenie kontroli w uzgodnionym czasie i miejscu, nie później niż kolejnego dnia po powiadomieniu go przez Wynajmującego o takiej konieczności telefonicznie, sms-em lub w inny sposób.

2. W celu realizacji ww. postanowień Najemca jest zobowiązany podać Wynajmującemu aktualny numer telefonu oraz niezwłocznie informować o jego zmianach.


§7

Płatności

1. Czynsz, ustalony w umowie najmu, będzie płatny przelewem na rachunek Wynajmującego

[nr rach…………………………………………………………………………………………….. do dnia ….….... każdego miesiąca bądź z góry za cały okres najmu w przypadku umowy trwającej krócej niż miesiąc.

2. Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokości …........ zł w dniu podpisania umowy. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wydania auta Wynajmującemu po zakończeniu trwania umowy jeżeli samochód został oddany z pełnym bakiem, czysty i nie został uszkodzony w trakcie użytkowania go przez Najemcę.§8

Odpowiedzialność odszkodowawcza

I. 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody na mieniu i osobach spowodowane przez Najemcę w trakcie użytkowania wynajętego pojazdu.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Najemcy i jego pasażerów za obrażenia odniesione wskutek użytkowania wynajętego pojazdu w szczególności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu będące skutkiem wypadku z udziałem pojazdu wynajmowanego przez Najemcę.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone przez Najemcę w samochodzie lub ich zaginięcie.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mandaty/ opłaty obciążające Najemcę, których obowiązek powstał w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu w czasie trwania umowy najmu.

II. Kary umowne

1. Wynajmującemu będą przysługiwać od Najemcy następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku:
- za zgubienie lub zniszczenie kluczyka- w kwocie 500 zł,
- za zgubienie lub zniszczenie dokumentów- w kwocie 200 za każdy zgubiony lub zniszczony dokument,
- za naruszenie zakazu palenia wyrobów tytoniowych lub spożywania środków odurzających we wnętrzu samochodu w kwocie 200 za każde naruszenie,
- za uniemożliwienie Wynajmującemu przeprowadzenia kontroli stanu pojazdu lub za odmowę wydania samochodu w celu przeprowadzenia okresowych badań technicznych lub przeglądów gwarancyjnych – w kwocie 200 zł za każde naruszenie,
- za zwrócenie samochodu nieumytego i nieuporządkowanego- w kwocie 100 zł,
- za oddanie pojazdu do użytkowania osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego- w kwocie 100 zł.

2. Najemcy będą przysługiwać od Wynajmującego następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku:

- popsucia się pojazdu z winy Wynajmującego w kwocie dwukrotności stawki czynszu przeliczonego na jeden dzień, za jeden dzień niesprawności pojazdu.

- nie zapewnienia pojazdu zastępczego zgodnie w terminach i przypadkach o których nowa w § 5 Regulaminu w kwocie dwukrotności stawki czynszu przeliczonego na jeden dzień za każdy dziań niewykonania obowiązku.

Najemcy przysługuje jedna z wyżej wymienionych kar w przypadku ich zbiegu.

III. W przypadkach niewymienionych w pkt. I i II niniejszego paragrafu stronom przysługuje odszkodowanie na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.


§17

Wypowiedzenie i zakończenie umowy najmu oraz zwrot pojazdu

1. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania pojazdu w niezgodnie z zawartą umowę, w szczególności niewłaściwej eksploatacji pojazdu, nieokazania pojazdu do kontroli stanu pojazdu, nadto w przypadku z opóźnieniem w zapłacie czynszu ponad 10 dni.

2. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie uwzględniające wykorzystywanie pojazdu przez Wynajmującego.

3. Najemca zwraca pojazd zatankowany do pełna i czysty zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz.

4. Pojazd winien być zwrócony Wynajmującemu nie później niż do godziny 16:00 w siedzibie Wynajmującego w ostatnim dniu okresu najmu lub w ostatnim dniu okresu jej wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w dniu otrzymania przez Najemcę oświadczenia Wynajmującego o rozwiązaniu umowy najmu.

5. Za dzień zwrotu pojazdu uznaje się dzień obustronnego podpisania protokołu zdania pojazdu.

6. W przypadku nie wydania pojazdu przez Najemcę Wynajmującemu w ostatnim dniu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości dwukrotności stawki czynszu wynikającej z umowy najmu. Wzajemne zobowiązania stron dotyczące przedmiotu najmu obowiązują w okresie bezumownego korzystania z pojazdu.

§20

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych umową najmu obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy najmu, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu.

Miejscowość: ….......................... data................Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki.…..............................................

Najemca pojazdu (imię i nazwisko)PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA POJAZDU*


1. Numer protokołu ………………...................................................................................................


2. Data i godzina czynności ……………….....................................................................................


3. Rodzaj pojazdu.………………......................................................................................................


4. Numer rejestracyjny ………………..............................................................................................


5. Numer VIN ………………...........................................................................................................


6. Dane osoby odbierającej pojazd (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu

osobistego) ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7. Dane osoby zdającej pojazd (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu

osobistego) ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Czas trwania umowy Najmu …....................................................................................................

9. Stan licznika pojazdu …...............................................................................................................

10. Stan pojazdu w dniu odbioru/wydania* pojazdu:

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

11. Uwagi Najemcy:

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

12. Najemca/Wynajmujący* kwituje odbiór kluczyków (1 zestaw), dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej

13. Strony oświadczają, że dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą i zostały spisane w obecności obu stron.

Exodus sp. z o.o. Najemca…................................................ …............................................* Niepotrzebne skreślić